به گزارش پایگاه خبری باشگاه با عنایت به برگزاری مسابقات هفته ششم فوتسال کارکنان گروه در روز جمعه 19 مهر ماه وبدست آمدن نتایج رتبه های جداول چهارگانه در پایان مسابقات دوره ایی به شرح زیر اعلام می گردد.
گروه اول:مونا پلیمر با شش(6) امتیاز،آذین لوله با سه (3)امتیاز وکیمیا دو، بدون امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.
گروه دوم:کیمیا جاوید یک با نه(9) امتیاز،آتی لوله یک با شش(6) امتیاز ،پوریا با سه(3) امتیاز و آتی لوله دو بدون امتیاز،رتبه های اول تا چهارم را بدست آوردند.
گروه سوم:سپهر پلیمر با نه(9) امتیاز،دفتر اصفهان با شش(6) امتیاز ،مانا شیمی با سه(3) امتیاز و نوین اتصال بدون امتیاز،رتبه های اول تا چهارم را بدست آوردند.
گروه چهارم:اصفهان چالاک با نه(9) امتیاز،آبنوس با شش(6) امتیاز ،آتی قطعه با سه(3) امتیاز و دینا پلیمر بدون امتیاز،رتبه های اول تا چهارم را بدست آوردند.
بر اساس نتایج حاصله در گروههای چهارگانه مسابقات مرحله حذفی در روز جمعه10 آبان ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد.
سپهر پلیمر با آذین لوله ساعت 16
مونا پلیمر با دفتر اصفهان ساعت 17
کیمیا جاوید یک با آبنوس ساعت 18
اصفهان چالاک با آتی لوله یک ساعت 19