هشتمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند صبح روز یکشنبه ۲۲'۴'۹۹ با حضور کلیه اعضا در محل ساختمان الماس برگزار گردید.در این جلسه که حدود دوساعت به طول انجامید،حاضرین ضمن تاکید بر حفظ سلامتی ،نشاط وشادابی کارکنان وخانواده های تحت تکفل وبا عنایت به شرایط ویژه جامعه با ویروس کرونا،مقرر گردید تا اطلاع ثانوی فعالیت های تیمی،اجتماعات کارکنان وخانواده ها موقتا" آغاز نگردد وصرفا" تعداد چهار رشته انفرادی شامل دارت،تنیس روی میز،ضربه امتیازی فوتبال وبسکتبال یک نفره واجرای ورزش صبحگاهی در قالب جشنواره ورزش صبحگاهی گروه و ورزش صبحگاهی اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان با عنوان سه شنبه های ورزشی محیط کار اجرا گردد.
در مسیر اجرای مطلوب فعالیت های مذکور با شرایط فعلی جامعه (کرونا)،مقرر شدجلسه مشترک نماینده این شورا با ستاد مقابله با ویروس کرونای گروه برگزار ودر خصوص تنظیم پروتکل های ویژه اقدام عملی صورت پذیرفته وطی ابلاغ دستور العمل های خاص فعالیت های ورزشی کارکنان طبق مصوبات این جلسه اجرا گردد.