ظهر امروز شرکت آذین لوله میزبان مسابقه مسابقه ضربه امتیازی فوتبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بود،در این مسابقات ۸۵ نفر از علاقه مندان فعالیت مذکور به نسبت سهمیه اختصاصی بر اساس تعداد پرسنل هر واحد و رعایت نوبت بندی در مسیر اجرای پروتکل های بهداشتی دوران کرونا شرکت نموده وپس از دو ساعت رقابت نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند
آقای مسلم شکوهی از شرکت آتی لوله با امتیاز ۶۰ وزمان۵۲ ثانیه مقام اول
آقای علیرضا ولیخانی از شرکت آتی لوله با امتیاز۵۵ وزمان ۵۲ ثانیه مقام دوم
آقای مسلم ایسپره از شرکت مونا پلیمر با امتیاز ۴۵ وزمان ۴۹ ثانیه مقام سوم
آقای ایمان میر محمد صادقی از دفتر اصفهان با امتیاز ۴۵ وزمان ۵۰ ثانیه مقام چهارم
آقای مرتضی ابراهیمی از شرکت مونا پلیمر با امتیاز ۴۵ وزمان ۵۵ ثانیه مقام پنجم
آقای محمد رضا رئیسی از شرکت آذین لوله با امتیاز ۴۵ وزمان ۶۰ ثانیه مقام ششم